პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2017 წლის 25 ივლისის 12:00 საათიდან - 17 აგვისტოს 18:00 საათამდე

მობილობის ბუკლეტი

ინფორმაცია მობილობის პროცესების შესახებ

მობილობის შედეგების ნახვა შესაძლებელი იქნება 23 აგვისტოს.

2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობისთვის სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2017 წლის 25 ივლისის 12:00 საათიდან 2017 წლის 17 აგვისტოს 18.00 საათამდე.

სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის მქონე მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!!!

1. დაუშვებელია გრანტის გადატანა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების არააკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

2. დაუშვებელია ნაწილობრივი (30%, 50%, 70%) გრანტის გადატანა იმ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელიც სტუდენტის მიერ ნაწილობრივი გრანტის მოპოვების წელს ფინანსდებოდა მხოლოდ სრული (100%) გრანტით.

3. სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გადატანა შესაძლებელია მხოლოდ იმავე საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებაზე ან გრანტის მოპოვების წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტულ საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებზე სწავლის გაგრძელების შემთხვევაში.

ბაკალავრიატის მობილობის პროცესები : (06.07.2017 - 07.10.2017)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 06.07.2017 21.07.2017 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 25.07.2017 17.08.2017 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 22.08.2017 18.09.2017 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 12.09.2017 07.10.2017 მზადყოფნაშია

ერთსაფეხურიანი - სამედიცინო მობილობის პროცესები : (06.07.2017 - 07.10.2017)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 06.07.2017 21.07.2017 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 25.07.2017 17.08.2017 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 22.08.2017 18.09.2017 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 12.09.2017 07.10.2017 მზადყოფნაშია

მაგისტრატურის მობილობის პროცესები : (06.07.2017 - 07.10.2017)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 06.07.2017 21.07.2017 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 25.07.2017 17.08.2017 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 22.08.2017 11.09.2017 დასრულებულია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 12.09.2017 07.10.2017 მზადყოფნაშია

დოქტორანტურის მობილობის პროცესები : (06.07.2017 - 07.10.2017)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 06.07.2017 21.07.2017 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 25.07.2017 17.08.2017 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 22.08.2017 11.09.2017 დასრულებულია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 12.09.2017 07.10.2017 მზადყოფნაშია